Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT và cách tính tiền phạt

Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT và cách tính tiền phạt 1

Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT và cách tính tiền phạt

Công ty Kế Toán Hưng Phúc xin hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN, thuế môn bài và các mức phạt nộp chậm tiền thuế năm 2018 theo quy định mới nhất của Bộ tài chính như: Thông tư 130/2016/TT-BTC, Luật 106/2016/QH13.

Mức phạt chậm nộp thuế GTGT như thế nào? Bắt đầu từ ngày 1/7/2016 việc xử phạt vi phạm nộp chậm tiền thuế sẽ được thực hiện theo quy định tại Tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 cụ thể như sau:

Cách tính chậm nộp thuế

Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất từ ngày 1/7/2016 trở đi:

1. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

2. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, (số ngày chậm nộp < 90 ngày là 0.05%, từ ngày 91 trở đi là 0.07%/ngày)

Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13, (0,05%/ngày.)

Từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.


Công ty Kế Toán Hưng Phúc xin chia sẽ một số ví dụ về cách tính nộp chậm thuế:

 Ví dụ: Công ty Cổ phần B  nợ 100 triệu đồng tiền thuế GTGT thuộc tờ khai thuế GTGT tháng 8/2014 (tờ khai đã nộp đúng hạn cho cơ quan thuế), thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 22/9/2014 (do ngày 20/9/2014 và ngày 21/9/2014 là ngày nghỉ).

Ngày 20/8/2016, người nộp thuế nộp số tiền thuế này vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp được tính từ ngày 23/9/2014 đến ngày 20/8/2016, số tiền chậm nộp phải nộp là 34,08 triệu đồng. Cụ thể như sau:

 – Trước ngày 01/01/2015 tiền chậm nộp được tính như sau:
 
+ Từ ngày 23/9/2014 đến ngày 21/12/2014, số ngày chậm nộp là 90 ngày: 100 triệu đồng x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.

 + Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 31/12/2014, số ngày chậm nộp là 10 ngày: 100 triệu đồng x 0,07% x 10 ngày = 0,7 triệu đồng.

 – Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, số ngày chậm nộp là 547 ngày: 100 triệu đồng x 0,05% x 547 ngày = 27,35 triệu đồng.

– Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 20/8/2016, số ngày chậm nộp là 51 ngày: 100 triệu đồng x 0,03% x 51 ngày = 1,53 triệu đồng.

+ Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Ví dụ: Công ty TNHH Tre Vàng có số thuế GTGT phát sinh của quý I/2016 là 250 triệu đồng, thời hạn cuối cùng phải nộp là 30/4/2016, nhưng đến ngày 30/7/2016 Công ty mới thực hiện nộp khoản thuế này.

Cách tính nộp chậm tiền thuế

Như vậy, Công ty sẽ phải nộp tiền chậm nộp và phải tính theo tính theo hai mức như sau:

Từ ngày 01/5/2016 đến hết ngày 30/6/2016 áp dụng mức tính chậm nộp 0,05%/ngày.

+Từ ngày 01/5/2016 đến ngày 30/6/2016, số ngày chậm nộp là 60 ngày:

-> Số tiền phạt chậm nộp = 250 triệu đồng x 0,05% x 60 ngày = 7,5 triệu đồng

Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 29/7/2016 áp dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.

+Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 29/7/2016, số ngày chậm nộp là 28 ngày:

-> Số tiền phạt chậm nộp = 250 triệu đồng x 0,03% x 28 ngày = 2,1 triệu đồng

Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày (hoặc mức phù hợp quy định của văn bản pháp luật từng thời kỳ) từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến hết ngày 30/6/2016 và theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày 01/7/2016 đến ngày người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước.

Ví dụ: Công ty cổ phần Nam Thành đã khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 và đến hết ngày 31/3/2016 đã nộp hết số thuế phát sinh phải nộp trên tờ khai. Tuy nhiên, đến ngày 25/7/2016 Công ty phát hiện khai sai và phải làm tờ khai bổ sung, số thuế TNDN phải nộp thêm là 250 triệu đồng.
Số tiền thuế phải nộp bổ sung (250 triệu đồng) cũng sẽ áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo hai mức:

Mức 1: Từ ngày 01/4/2016 đến ngày 30/6/2016 áp dụng mức tính chậm nộp là 0,05%/ngày.

+Từ ngày 01/4/2016 đến ngày 30/6/2016, số ngày chậm nộp là 90 ngày:

-> Số tiền phạt chậm nộp = 250 triệu đồng x 0,05% x 90 ngày = 11,3 triệu đồng

Mức 2: Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 25/7/2016 áp dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.

+Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 25/7/2016, số ngày chậm nộp là 24 ngày:

-> Số tiền phạt chậm nộp = 250 triệu đồng x 0,03% x 24 ngày = 1,8 triệu đồng

Mức phạt chậm nộp

Ví dụ: Công ty A nợ 100 triệu đồng tiền thuế GTGT thuộc tờ khai thuế GTGT tháng 8/2014 (tờ khai đã nộp đúng hạn cho cơ quan thuế), thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 22/9/2014 (do ngày 20/9/2014 và ngày 21/9/2014 là ngày nghỉ). Ngày 20/8/2016, người nộp thuế nộp số tiền thuế này vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp được tính từ ngày 23/9/2014 đến ngày 20/8/2016, số tiền chậm nộp phải nộp là 34,08 triệu đồng.

– Trước ngày 01/01/2015 tiền chậm nộp được tính như sau:

+ Từ ngày 23/9/2014 đến ngày 21/12/2014, số ngày chậm nộp là 90 ngày:

-> Số tiền phạt chậm nộp = 100 triệu đồng x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.

+ Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 31/12/2014, số ngày chậm nộp là 10 ngày:

-> Số tiền phạt chậm nộp = 100 triệu đồng x 0,07% x 10 ngày = 0,7 triệu đồng.

– Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, số ngày chậm nộp là 547 ngày:

-> Số tiền phạt chậm nộp: 100 triệu đồng x 0,05% x 547 ngày = 27,35 triệu đồng.

– Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 20/8/2016, số ngày chậm nộp là 51 ngày:

-> Số tiền phạt chậm nộp = 100 triệu đồng x 0,03% x 51 ngày = 1,53 triệu đồng.

KẾT LUẬN:

a. Trước ngày 1/1/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:

– Nếu số ngày chậm nộp < 90 ngày:

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.05%  X  Số ngày chậm nộp

– Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày:

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.07%  X  Tổng số ngày chậm nộp – 90

b. Từ ngày 1/1/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.05%  X  Số ngày chậm nộp

c. Từ ngày 1/7/2016 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.03%  X  Số ngày chậm nộp

Chú ýNgoài việc DN bị phạt chậm nộp tiền thuế, còn bị phạt về việc chậm nộp hồ sơ khai thuế, chi tiết các bạn xem tại đây: Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế

0 đánh giá "Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT và cách tính tiền phạt"

5.0

5 sao
0 đánh giá
4 sao
0 đánh giá
3 sao
0 đánh giá
2 sao
0 đánh giá
1 sao
0 đánh giá
Nhập thông tin
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0986883137
0
Hãy xem bình luận mọi người nói gì về Hưng Phúcx
()
x
Best SMM Panel Free WordPress Themes Breaking News Breaking News